Vad är projekt "EKO-bussen

- En buss full med EKO-inspiration" för något? 


Vi vill att de som deltar i projektet ska få en ökad kunskap om den ekologiska produktionens värde och varför det är så viktigt att arbeta med olika hållbarhetsfrågor. Vi vill också att man ska förstå betydelsen av samarbete genom hela livsmedelskedjan och vikten av att kommunicera värdet av de produkter som man producerar, levererar, köper och serverar eller säljer.


Genom att arrangera dessa resor hoppas vi kunna bidra till en utveckling. Genom att ta med dem som arbetar i restaurang till olika producenter på studiebesök så ger vi de som ska arbeta med råvaran en möjlighet att få en inblick i hur produktionen går till och möjlighet att ställa frågor direkt till producenten. Det tror vi ökar både kunskapen och förståelsen för värdet i produkterna. Dessutom kan restiden mellan olika verksamheter nyttjas till reflektion, diskussion, utbildning och nätverkande.

 

Vi tror att detta upplägg kommer att vara till allas fördel och att det kommer leda till att vi får en ökad konsumtion och efterfrågan på ekologiska och närproducerade livsmedel, vilket är huvudsyftet med projektet. Projektet har också som mål att hitta minst ett befintligt nätverk där vi kan vara med och bidra till att närverket stärkts och att kunskapen om ekologiskproduktion ökar. Om vi inte hittar ett befintligt nätverk i ett län så har vi som mål att vi där skapar ett nytt nätverk, som har som ambition att leva vidare efter projekttiden.

 

Projektets mål kommer att följas upp efter varje resa och resultatet av projektet kommer att redovisas i projektets slutfas, alltså i slutet av 2023.


Läs mer om att delta i projektet här...

Vad händer när EKO-bussen är ute och åker? 

- resans program och utformning

Planering

Så klart kommer varje resa anpassas utifrån de möjligheter som ges just där den arrangeras. Detta kommer göra att den ena resan inte kommer vara den andra lik. Allt handlar om vilka som visar intresse för projektet och hur vi kan lägga upp resorna. Beroende på vilka som vill delta så styr det var studiebesöken kommer att ske och vilka som ska åka med på resan. Det i sin tur påverkar var vi har våra uppsamlingar och var måltider kommer att intas osv. Som utgångspunkt använder vi planen nedan när vi planerar resorna.

 

Dag 1

8.00 Uppsamling    

På en strategiskt bra placerad ort i det län där resan arrangeras. Under bussresan kommer vi köra en presentation av resan och medföljande inspiratör.


9.00 Studiebesök gård 1   

Rundvandring och presentation av första verksamheten (exempelvis en gård med växtodling) inklusive fika, frågestund och nätverksmöjlighet.


12.00 Lunch

Antingen (om det finns möjlighet) äter vi på gården vi är på besök hos eller så åker vi till en närliggande restaurang (som om möjligt har fokus på EKO eller är KRAV-certifierad).


13.00 Avfärd till nästa ställe

Under bussresan kommer vi ha en föreläsning om ekologisk produktion


14.00 Studiebesök på en produktionsanläggning

Rundvandring och presentation av resans andra verksamhet (exempelvis en förädlare) inklusive fika, frågestund och nätverksmöjlighet.


17.00 Avfärd till hotell

Under bussresan kommer vi ge tid för reflektion och möjlighet att ställa frågor kring dagen.


19.00 Middag

Gemensam middag på hotellet (eller en lämplig närliggande restaurang) – under middagen kommer vi få höra spännande samtal och det kommer finnas möjlighet till att skapa nya kontakter.

Dag 2

8.00 Uppsamling

Vi möts utanför hotellet och under bussresa till nästa ställe följer vi upp och reflekterar över vad vi lärt oss och vad gårdagen gav oss.


9.00 Studiebesök gård 2

Rundvandring och presentation av den tredje verksamheten på resan (exempelvis en gård med djurhållning) ink fika och frågestund/nätverksmöjlighet.


12.00 Lunch

Om det finns möjlighet äter vi på gården vi är på besök hos eller så åker vi till en närliggande restaurang (som om möjligt har fokus på EKO eller är KRAV-certifierad).


13.00 Avfärd till nästa ställe

Under bussresan kommer vi ha en föreläsning om information och kommunikation kring eko och hållbarhet på restaurang. 

    

14.00 Studiebesök

Rundvandring och presentation av resans fjärde verksamhet (som kan vara ytterligare en produktionsanläggning eller grossist) inklusive fika, frågestund och nätverksmöjlighet.


17.00 Avfärd till uppsamlingsplats

Frågestund och utvärdering av resan samt möjlighet till att nätverka och byta kontaktuppgifter med varandra för fortsatta kontakter.


18.00 AvslutTill aktuella resor och program

Lite bakgrund och historien kring hur

EKO-bussen uppstod

Här kommer en liten berättelse för er som är lite extra nyfikna på hur allt startade.


Jens och Josefines, vägar korsades under tiden som Josefine jobbade på KRAV som marknads- och regelutvecklare. Josefine var med i utvecklingen av KRAVs regler för restauranger och Jens satt med i det projektets referensgrupp. När Josefine sedan slutade på KRAV behöll de kontakten och i mars 2021 kontaktade Jens Josefine för att höra om det fanns intresse av att starta ett projekt tillsammans. Jens hade fått vetskapen om att Jordbruksverket hade en utlysning av medel ringmärkta till projekt vars syfte är att bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. Och på den vägen är det…


Straxt efter det att Jens kontaktat Josefine så kom det en ansökan till Jordbruksverket för projektmedel till projektet ”En buss full med EKO-inspiration”.


I ansökan skrev vi följande...


Om vi ska uppnå målen i vår livsmedelsstrategi så behöver intresset för produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel öka. Men framförallt behöver vi kanske få livsmedelskedjans aktörer att förstå betydelsen av samarbete, och vikten av att kommunicera värdet av de produkter som man producerar, levererar, köper och serverar eller säljer.


I andra länder har försäljningen av ekologiska produkter ökat under den pågående pandemin, men inte här i Sverige. Den pågående pandemin har drabbat den privata restaurangnäringen hårt. Enligt Ekowebs rapport 2021, har försäljningen av ekologiska livsmedel minskat med drygt 15%, inom foodservice. Framför allt är det då den privata sektorn som har minskat sina inköp av dessa produkter, vilka också har fått en stark konkurrens av andra hållbarhetsmärkningar, lokal producerat och vegetarisk mat. Detta tycker vi ger en känsla för att det är viktigt att höja kunskapen om värdet av och skillnaden på olika typer av märkningar och hur produkter produceras hos aktörer i restaurangbranschen. Det är viktigt att restauranger kan kommunicera och marknadsföra värdet av den mat de serverar så att gästerna kan göra medvetna val när de beställer sin mat. Förhoppningsvis kan och kommer konsumenten ställa högre krav på utematen när man börjar gå ut och äta som vanligt igen. Då gäller det att restaurangerna är redo att tillfredsställa sina gäster igen, inte bara genom att servera god mat utan då gäller det att de också kan berätta om det goda som ligger bakom det som ligger på tallriken.

  

Vi vill vara med och hjälpa olika aktörer inom privata restaurangnäringens livsmedelskedja att höja sin kunskap och öka förståelsen för att förmedla värdet i ekologiskt producerade produkter.Om producenten kan berätta om värdet av den produkt som de producerar till sina köpare och de i sin tur kan förmedla värdet vidare så kan vi alla vara med och vända trenden, så att vi får en ökad efterfrågan på ekologiskt producerade produkter. …


Med denna bakgrund har idén om att arrangera en form av paketresa som erbjuder studiebesök och nätverksmöjligheter för restaurangverksamheter och olika typer av ekoproducenter, odlare, djuruppfödare livsmedelsförädlare och grossister runt om i Sverige. Genom resan kopplar vi samman aktörer från jord till bord och inspirerar dem att samarbeta för en ökad efterfrågan och tydligare kommunikation, om den ekologiska produktionen, i restaurangbranschen. 


Så här är vi nu och nu har vi en, eller snarare sagt trettio spännande resor framför oss som vi hoppas att många vill dela med oss.